INFORMACJE24.co.uk

Jesteś tutaj: Informacje24 Tam byliśmy - Relacje Rejestracja wyborców w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP uruchomiona

Rejestracja wyborców w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP uruchomiona

Informujemy, że zgodnie z postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 sierpnia 2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1506) głosowanie odbędzie się w niedzielę, 13 października 2019 r. w godz. 7.00-21.00.

 

Obywatele polscy przebywający w Wielkiej Brytanii będą mogli zagłosować w obwodach głosowania utworzonych za granicą wyłącznie osobiście. Osoby zamierzające wziąć udział w wyborach zobowiązane są zgłosić się do spisu wyborców sporządzanego przez właściwego terytorialnie konsula. Zgłoszenia można dokonać do dnia 10 października 2019 r. (włącznie). paszport polskiWybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w obwodach utworzonych  za granicą, zostaną przeprowadzone w oparciu o przepisy ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz.U. z 2019 r. poz. 684 i 1504). Zgodnie  z postanowieniem Prezydenta RP z dnia 6 sierpnia 2019 r.  w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz art. 39 § 2 Kodeksu wyborczego głosowanie odbędzie się w niedzielę, 13 października 2019 r. w godz. 7.00-21.00.Obywatele polscy stale przebywający za granicą będą mogli zagłosować w obwodach głosowania utworzonych za granicą wyłącznie osobiście.Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 12 września 2019 r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania w wyborach do Sejmu i do Senatu w 2019 r.  dla obywateli polskich przebywających za granicą (Dz. U., poz. 1767) na terenie okręgu konsularnego Wydziału Konsularnego Ambasady RP w Londynie zostało utworzonych 28 obwodów głosowania.

 

Osoby uprawnione do głosowania za granicą

Prawo wybierania w obwodzie utworzonym za granicą w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej ma osoba, która:

  1. najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat,

  2. nie została pozbawiona praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu,

  3. nie została ubezwłasnowolniona prawomocnym orzeczeniem sądu,

  4. nie została pozbawiona praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu,

  5. posiada ważny polski paszport, a w państwach, w których dowód osobisty jest wystarczającym  dokumentem do przekroczenia granicy, ważny dowód osobisty;

  6. zostanie wpisana do spisu wyborców.

Szczegółowa informacja nt. warunków udziału obywateli polskich w wyborach do Sejmu i Senatu RP

Spis wyborców

Konsul nie prowadzi stałego rejestru wyborców, dlatego osoby zamierzające wziąć udział w wyborach zobowiązane są zgłosić się do spisu wyborców sporządzanego przez właściwego terytorialnie konsula. Wyborca może być wpisany tylko do jednego spisu wyborców.

Konsul dokonuje wpisu w spisie wyborców na podstawie osobistego zgłoszenia wniesionego do Konsulatu ustnie, pisemnie, telefonicznie, telegraficznie, telefaksem lub w formie elektronicznej. Zachęcamy do samodzielnego dokonywania zgłoszeń poprzez korzystanie z ELEKTRONICZNEGO  SYSTEMU  REJESTRACJI  WYBORCÓW EWYBORYhttps://ewybory.msz.gov.pl 

Zgłoszenie powinno zawierać (plik do pobrania):

  1. Nazwisko

  2. Imię (imiona)

  3. Imię ojca

  4. Datę urodzenia

  5. Numer ewidencyjny PESEL

  6. Miejsce pobytu wyborcy za granicą

  7. Numer oraz miejsce i datę wydania ważnego polskiego paszportu. W państwach, w których dowód osobisty jest wystarczającym  dokumentem do przekroczenia granicy, w miejsce numeru ważnego polskiego paszportu można podać numer ważnego dowodu osobistego.

  8. Miejsce wpisania wyborcy do rejestru wyborców (gmina w Polsce) - w przypadku obywateli polskich czasowo przebywających za granicą.

Zgłoszeń należy dokonywać poprzez ELEKTRONICZNY SYSTEM  REJESTRACJI WYBORCÓW EWYBORY:

https://ewybory.msz.gov.pl

bądź do Wydziału Konsularnego Ambasady RP w Londynie

  1. e-mailowo: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

  2. pisemnie, na adres: 10 Bouverie Street, EC4Y 8AX London

  3. ustnie: w siedzibie Konsulatu

  4. telefonicznie, nr tel.: 0207 8228 967, -948,

  5. faksem, nr faksu: 02079363571

Zgłoszenia można dokonać do dnia 10 października 2019 r. (włącznie).

Zaświadczenia wydawane przez Konsula

Wyborca, który zgłosił się do spisu wyborców sporządzonego przez konsula, który zmienia miejsce pobytu przed dniem wyborów, może otrzymać zaświadczenie o prawie do głosowania.

Wniosek o wydanie zaświadczenia należy złożyć do Wydziału Konsularnego Ambasady RP w Londynie pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej:

  1. e-mailowo: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. ,

  2. pisemnie, na adres: 10 Bouverie Street, EC4Y 8AX London

  3. faksem, nr faksu: 02079363571

   Konsul wydaje zaświadczenia do dnia przekazania spisu wyborców przewodniczącemu obwodowej komisji wyborczej (w przypadku większości urzędów konsularnych będzie to 11 października 2019 r.).

Zaświadczenie odbiera się za pokwitowaniem  osobiście lub przez upoważnioną pisemnie osobę. W szczególnie uzasadnionych przypadkach konsul może wysłać wyborcy zaświadczenie za zwrotnym pokwitowaniem odbioru.

Akty prawne, kalendarz wyborczy oraz informacje i komunikaty Państwowej Komisji Wyborczej dostępne są na stronie: www.pkw.gov.pl

Aby dodawać komentarze musisz być zalogowany.

prb24.co.uk

 • tpob

TVP Polonia24

 • tvp

SPK WB

 • spk

Połącz się